Normes de preinscripció i matrícula d'alumnes per al curs 2023-2024

Dimecres, 1 de març de 2023 a les 00:00

Aprovades les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2023-2024. Consulta les dates de la preinscripció escolar per al curs 2023-24 a Catalunya, des d'infantil fins a batxillerat.

Dates de la preinscripció escolar per al curs 2023-2024 a Catalunya

Educació infantil i primària

 • Presentació de les sol·licituds: del 6 al 20 de març de 2023
 • Matrícula: del 20 al 28 de juny de 2023

Educació Secundària Obligatòria (ESO)

 • Presentació de les sol·licituds: del 8 al 20 de març de 2023 
 • Matrícula: del 20 al 28 de juny de 2023

Batxillerat

 • Presentació de les sol·licituds: del 20 al 26 d'abril de 2023
 • Matrícula: del 20 de juny al 3 de juliol de 2023

Cicles de Formació Professional de grau mitjà

 • Presentació de les sol·licituds: del 12 al 18 d'abril del 2023 per als alumnes amb continuïtat d'escolar i del 9 al 15 de maig per a la resta de l'alumnat
 • Matrícula: del 3 a 7 de juliol de 2023 en els dos casos

Cicles d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà

 • Presentació de sol·licituds: del 12 al 18 d'abril i del 9 al 15 de maig de 2023, com en el cas anterior
 • Matrícula: del 30 de juny al 7 de juliol de 2023

Cicles de Formació Professional i arts plàstiques i disseny de grau superior

 • Presentació de sol·licituds: del 26 de maig a l'1 de juny de 2023
 • Matrícula: del 19 al 24 de juliol de 2023

 

Resolució EDU/507/2023, de 16 de febrer, publicada al DOGC número 8860 , de 22 de febrer de 2023

Aquesta resolució s'aplica en l'admissió d'alumnes als centres, en els ensenyaments sufragats amb fons públics de segon cicle d'educació infantil, d'educació primària, d'educació secundària obligatòria, de batxillerat, de formació professional, del Curs específic d'accés als cicles de grau mitjà, del Curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior, d'itineraris formatius específics (IFE) per a alumnes amb necessitats educatives especials associades a discapacitat lleu o moderada, d'ensenyaments artístics, d'ensenyaments esportius, d'ensenyaments d'idiomes, d'educació d'adults, de programes de formació i inserció, dels ensenyaments d'arts escèniques (títols propis de la Generalitat) i a les llars d'infants o escoles bressol públiques, sense perjudici de les competències atribuïdes al Consorci d'Educació de Barcelona i als ajuntaments que, d'acord amb la Llei 12/2009, del 10 de juliol, i la disposició addicional 4 del Decret 11/2021, de 16 de febrer, hagin assumit la competència en matèria d'admissió.

L'admissió d'alumnes als ensenyaments impartits a l'Institut Obert de Catalunya per al curs 2023-2024, s'ha de dur a terme d'acord amb el procediment que estableixi el Departament d'Educació.

Als annexos de la resolució s'estableix el calendari per al curs 2023-2024 i es determinen els aspectes específics dels ensenyaments corresponents:

Annex 1: Primer cicle d'educació infantil en llars d'infants o escoles bressol públiques.

Annex 2: Segon cicle d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria (ESO).

Annex 3: Batxillerat.

Annex 4: Música o dansa integrades amb l'educació primària, l'educació secundària obligatòria o el batxillerat.

Annex 5: Curs específic d'accés als cicles de grau mitjà.

Annex 6: Curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior.

Annex 7: Itineraris formatius específics.

Annex 8: Cicles formatius de formació professional de grau bàsic.

Annex 9: Cicles formatius de formació professional de grau mitjà.

Annex 10: Cicles formatius de formació professional de grau superior.

Annex 11: Cursos d'especialització de formació professional.

Annex 12: Cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà i de grau superior.

Annex 13: Ensenyaments esportius.

Annex 14: Programes de formació i inserció.

Annex 15: Ensenyaments d'arts escèniques (títols propis de la Generalitat de Catalunya).

Annex 16: Ensenyaments d'idiomes en escoles oficials d'idiomes.

Annex 17: Ensenyaments impartits en centres i aules de formació d'adults.

Annex 18: Ensenyaments artístics professionals de música i professionals de dansa.

Annex 19: Ensenyaments artístics superiors.

El procés de preinscripció i matrícula s'inicia amb la publicació de l'oferta inicial i finalitza amb la matriculació de l'alumne/a; aquests dos tràmits i totes les accions que hi estan relacionades es porten a terme segons els calendaris establerts.

La resolució també regula l’ Oferta de places escolars (apartat 2); la presentació de sol·licituds (apartat 3); la documentació (apartat 4); els criteris de prioritat, ordenació de les sol·licituds i procés d'assignació de places (apartat 5); la Transparència i informació a les famílies (apartat 6); el procediment de desempat (apartat 7); la matrícula (aparat 8); la continuïtat dels alumnes al centre, comunicació de les dades de preinscripció i matrícula, i custòdia de la documentació (apartat 9); l’escolarització d'alumnes amb necessitats educatives específiques (apartat 10); la composició i funcions de les comissions de garanties d'admissió (apartat 11); la falsedat o frau en les dades al·legades (apartat 12); els recursos i reclamacions (apartat 13); i el règim específic del municipi de Barcelona (apartat 14).

 

Darrera actualització: 01.03.2023 | 11:34