Calendari escolar del curs 2023-2024 per als centres educatius no universitaris de Catalunya

Dimecres, 31 de maig de 2023 a les 00:00

Publicat el calendari escolar del curs 2023-24, que marca l’inici de les classes el 6 de setembre.

El curs escolar 2023-2024 comprèn el període que va des de l'1 de setembre de 2023 fins al 31 d'agost de 2024.

L'inici de les activitats lectives en els diferents ensenyaments s'estableix d'acord amb el següent calendari:

En el primer cicle d'educació infantil que estigui implantat en les escoles rurals i en les llars d'infants de la Generalitat de Catalunya i en el segon cicle d'educació infantil, el curs s'iniciarà el quart dia laborable del mes de setembre.

En l'educació primària, l'educació secundària obligatòria i els cicles formatius de formació professional de grau bàsic, el curs s'iniciarà el quart dia laborable del mes de setembre.

En el batxillerat, els cicles formatius de formació professional de grau mitjà i superior, els cursos d'especialització de la formació professional, els itineraris formatius específics, els programes de formació i inserció, el curs de formació específic per a l'accés a cicles de grau mitjà i el curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior el curs s'iniciarà el primer dia laborable després de l'11 de setembre.

En els cicles formatius de grau mitjà i de grau superior d'arts plàstiques i disseny i en els d'arts escèniques el curs s'iniciarà el primer dia laborable després de l'11 de setembre.

En els ensenyaments artístics de règim especial i en els graus professionals de música i dansa les classes no han de començar més tard del 18 de setembre o del dia laborable següent, si aquest és festiu.

En els ensenyaments esportius les classes s'han d'iniciar no més tard del dia 18 de setembre o del dia laborable següent, si aquest és festiu.

En els ensenyaments de centres i aules de formació d'adults les classes han de començar no més tard del dia 18 de setembre o del dia laborable següent, si aquest és festiu.

En els ensenyaments de les escoles oficials d'idiomes les classes s'han d'iniciar no més tard del 25 de setembre o del dia laborable següent, si aquest és festiu.

En tots els ensenyaments, la preparació del curs i l'aprovació d'horaris s'ha d'haver efectuat amb anterioritat a la data d'inici de les classes.

Tenen la consideració de període de vacances escolars:

Nadal: del 21 de desembre de 2023 al 7 de gener de 2024, ambdós inclosos.

Setmana Santa: del 23 de març a l'1 d'abril de 2024, ambdós inclosos.

Així mateix, tenen la consideració de dies festius els que determini la disposició corresponent del Departament d'Empresa i Treball, i els dos dies de festa local. En cas que els dies de festa local caiguin en dia no lectiu i no comportin un endarreriment de l'inici del curs escolar, els centres poden afegir-los als de lliure disposició establerts dins el curs escolar corresponent.

L'horari escolar a l'educació infantil i primària s'ha de desenvolupar entre les 8.30 i les 18 hores. L'horari lectiu de l'alumnat comprèn 5 hores lectives diàries, que inclouen l'esbarjo, distribuïdes en dos períodes separats pel descans del migdia, i no pot acabar abans de les 16 hores. En cas que no hi hagi el consens necessari en el si del consell escolar del centre, l'horari marc a l'educació infantil i primària serà de 9 a 12.30 hores i de 15 a 16.30 hores. El centre educatiu respectarà un marge suficient de descans al migdia per als alumnes, que garanteixi el bon funcionament del servei de menjador escolar, els desplaçaments de l'alumnat que faci els àpats a casa i la coordinació del professorat. L'estona dedicada a l'espai menjador dels alumnes no s'estendrà més tard de les 14 hores.

L’ Horari a l'educació secundària obligatòria s'ha de desenvolupar entre les 8 i les 18 hores. La concreció de l'horari individual i la programació d'activitats generals de centre (reunions de docents, esports, etc.) no poden comportar més de tres tardes lliures setmanals per a cada alumne. En el cas que es programin 7 hores lectives en un dia caldrà incloure una pausa al migdia per dinar que garanteixi el bon funcionament del servei de menjador i els desplaçaments de l'alumnat que faci els àpats a casa. El centre educatiu pot establir els marges temporals d'esbarjo que garanteixin el descans suficient dels alumnes i la seva mobilitat dins del centre educatiu. Amb caràcter general, la recomanació és incloure un descans de com a mínim quinze minuts cada dues hores d'activitat lectiva i, en tot cas, de trenta minuts cada tres hores.

Els centres educatius públics que en aquests moments apliquen a l'educació secundària obligatòria una organització horària que comporta un horari escolar en jornada continuada poden optar per mantenir aquest horari o per acollir-se a les consideracions generals.

Els centres educatius podran reduir una hora diària l'horari de l'alumnat de l'Educació Secundària Obligatòria a partir del dia 3 de juny, o bé dues hores diàries a partir de l'10 de juny, mantenint el còmput total d'hores curriculars de cada curs de l'etapa. L'ajust de l'horari de l'alumnat ha de garantir que l'adaptació del servei de menjador i de transport escolar no suposi un increment del cost del servei.

Els horaris dels centres amb alumnes usuaris del servei de transport escolar s'han d'establir de manera que s'ajustin amb els del transport. En aquest cas, el director o directora dels serveis territorials ha de determinar, amb l'audiència prèvia dels consells comarcals, l'horari dels centres educatius amb alumnes usuaris del servei de transport escolar, a fi de garantir la compatibilitat dels horaris dels vehicles amb els dels centres, optimitzar el transport i aconseguir el nombre mínim de rutes, el nombre màxim d'ocupació de places per vehicle i la coincidència horària per poblacions de residència dels alumnes de les diferents etapes educatives. Els centres educatius amb servei de transport escolar han de comunicar als serveis territorials la proposta de l'horari escolar per al curs següent no més tard del 15 de juny.

Els centres que comparteixin la mateixa línia de transport han de procurar posar-se d'acord en l'elecció dels mateixos dies de lliure disposició. En el cas que no s'assoleixi aquest acord, el director o directora dels serveis territorials ha de resoldre els dies de lliure disposició d'aquests centres, atenent els motius que presentin.

Les activitats lectives als centres i aules de formació de persones adultes s'han d'organitzar en sessions de matí, tarda i/o vespre de dilluns a divendres, ambdós inclosos.

L'activitat de cada grup, dins l'organització setmanal, s'ha de programar en la mateixa franja horària.

El pla pilot de jornada continuada a primària, que afecta 25 escoles, queda prorrogat per al curs 2023-2024.

Aquesta ordre entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al DOGC. Ordre EDU/133/2023, de 26 de maig, publicada al DOGC número 8927, de 31 de maig de 2023

Darrera actualització: 31.05.2023 | 11:09