L’escola rural Puig Drau - ZER Baix Montseny durà a terme un Pla experimental per implementar el primer cicle d’educació infantil

Dijous, 2 d'agost de 2018 a les 00:00

L’Ajuntament de Montseny ha aprovat signar un conveni amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a la implantació del primer cicle de l’Educació infantil a l’escola rural Puig Drau - ZER Baix Montseny pel curs escolar 2018-2019. Actualment l’escola dóna servei majoritàriament a Montseny i Fogars de Montclús.

El Ple municipal va acordar-ho unànimement en la sessió del 23-7-2018, i amb l’objectiu de garantir el servei del primer cicle de l’educació infantil per a les famílies que el necessiten, atès que es vol evitar que hagin de dur els seus fills a altres municipis i acabin traslladant tota l’escolarització de l’infant fora del poble o, fins i tot, canviant el seu domicili.

L’Escola Puig Drau – ZER Baix Montseny del Departament d’Ensenyament impartirà el primer cicle de l’educació infantil en el marc d’un Pla experimental d’acord amb l’Ordre ENS/273/2015, de 25 d’agost, i en conseqüència, prestarà aquest servei a l’alumat d’edats d’1 a 3 anys. El Consell Escolar Municipal també s’hi va pronuncià favorablement.

El conveni aprovat entra en vigor l’1 de setembre de 2018 i té una durada fins al 31 d’agost de 2019, amb la possibilitat de pròrroga fins a un màxim de quatre anys addicionals i mentre sigui vigent el pla experimental.

El centre públic docent recaptarà de les famílies el preu públic en concepte de servei d’escolarització, en els termes que regula l’Ordre ENS/72/2013, de 23 d’abril, per la qual es fixa l’import del preu públic del servei escolar prestat a les llars d’infants de titularitat de la Generalitat de Catalunya: Article 1. Import. Es fixa en 118,00 euros/mes l’import del preu públic del servei escolar prestat a les llars d'infants de titularitat de la Generalitat de Catalunya, a partir del curs escolar 2013-2014.

La sol·licitud i presentació d’inscripció és a l’Ajuntament de Montseny.  Model Sol.licitud 

L’Ajuntament de Montseny havia reobert l’escola bressol La Camparra el novembre de 2017, mentre que ara és el Departament d’Ensenyament qui contractarà per tot el curs escolar 2018-2019 un/a educador/a de llar d’infants, que realitzarà les funcions de tutoria i es coordinarà amb la mestra del segon cicle d’educació infantil de l’escola rural Puig Drau – ZER Baix Montseny. Així es dóna continuïtat a l’escola bressol pel curs vinent.

L’Ajuntament assumeix l’adequació dels espais, el manteniment de les instal·lacions i l’aportació econòmica per fer front a la despesa que comporti la contractació del personal de suport al primer cicle de l’educació infantil per part del Departament d'Ensenyament.
El consistori considera que l’atenció als infants en els primers anys i a les seves famílies és un àmbit clau de les polítiques educatives, fonamental per poder donar resposta a les necessitats d’una etapa crucial en la vida de les persones.

L’alcalde de Montseny, Sr. Carles Corominas, esmenta que aquesta iniciativa està inclosa en la proposta “Innovació i qualitat a l’escola rural”, sobre la gestió d’aquestes escoles i la consolidació dels projectes educatius de les zones escolars rurals (ZER).

Informació complementària: Ajuntament de Montseny
Alcaldia: corominasacr@diba.cat – 938473003 / 628833763
www.montseny.cat

Darrera actualització: 02.08.2018 | 11:14