Sol·licitud per contractació del servei d'aigua, per canvi de nom, per baixa del servei d'aigua o per instal·lació d'escomesa

Cal aportar:

 • Sol·lictud servei municipal domiciliari d'aigua potable

 • L'acreditació de la Propietat o títol d'ocupació del local o immoble que ha de rebre el subministrament.

  En el cas que el sol·licitant no sigui el propietari, caldrà aportar també l'autorització d'aquest últim

 • Butlletí d'instal·lació

  Expedit per un instal·lador autoritzat d'acord amb el model submisitrat pels serveis territorials d'Indústria de la Generalitat de Catalunya

 • Si es tracta d'un habitatge, cèdula d'habitabilitat, i llicència de primera utilització o ocupació, si s'escau
 • Si es tracta d'una indústria o local comercial, llicència d'activitat
 • Si es tracta de subministrament provisional per obres, llicència d'obres vigent
 • Dades bancàries del sol·licitant

 • DNI del sol·licitant
 • En el cas de canvi de nom, adjuntar una fotocòpia de l'últim rebut pagat
Darrera actualització: 06.05.2020 | 18:53