Informació pública llistat carrerer

Dimarts, 22 de maig de 2018 a les 00:00

ANUNCI APROVACIÓ INICIAL CARRERER MUNICIPAL
Iniciat expedient per procedir a l'aprovació de la llista de carrers municipal d'aquest municipi, i de conformitat amb l'article 83 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, el projecte de llista de carrers se sotmet a informació pública pel termini de trenta dies, a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona.
Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament [adreça  https:/montseny.cat].


Montseny, 7 de maig de 2018
L'Alcalde,
Alfons Planas i Jubany
 

 

Darrera actualització: 06.11.2018 | 14:30