Abastament d'aigua potable

Consisteix en la captació de l'aigua de la Riera Xica, el tractament de l'aigua a subministrar, regulació i distribució per mitja de la xarxa de distribució. Control sanitari de l'aigua.


Per a la sol·licitud de comptador d'aigua cal aportar: 
Model d'instància degudament signada, plànol d'emplaçament i croquis de la casa, comerç, etc... a subministrar.
- Fotocopia DNI, CIF o NIF del sol·licitant.
- Imprès de domiciliació bancària degudament complimentat. 

Una vegada estudiada la seva sol·licitud es procedeix a comunicar-li les taxes o pressupost segons l'indret a on es trobi. I un cop fet l'ingrés es procedeix a la connexió.

Per canvis de nom, domiciliació o incidències cal portar la instància signada (model tipus) i els documents que pertoqui modificar  amb els mateixos requisits que per l'alta del subministrament. 

Si vostè es detecta alguna fuita o alteració en les instal·lacions que es troben soterrades per arribar a casa seva,  demanem ho comuniquin amb la major urgència,  per tal de procedir a la seva normalització.

Plaça de la Vila, 11 - 08469 Montseny - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 93 847 30 03
Adreça electrònica: montseny@diba.cat
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 6.05.2020 | 18:49