Noves mesures de l'ORGT per impulsar l'administració electrònica

Divendres, 6 d’octubre de 2017

L'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona ha desenvolupat un conjunt de mesures en relació a l'impuls de l'administració electrònica, amb la finalitat de la millora continua per tal de millorar el servei que presta. 

S'han incorporat un conjunt de millores en els tràmits del web de l'Organisme (orgt.cat) per tal que els ciutadans puguin relacionar-se electrònicament i per tant no els calgui desplaçar-se a les oficines de l'Organisme. Els tràmits més destacats són:

- L'obtenció de duplicitats de documents per realitzar pagaments de l'impost sobre béns immobles, impost sobre vehicles i sancions de trànsit.
- La presentació de sol·licituds: de fraccionament i ajornament, de devolució d'ingressos, de beneficis fiscals, i qualsevol altre escrit.
- La presentació de recursos i al·legacions
- La sol·licitud per rebre electrònicament les notificacions per part de persones físiques i la comunicació dels mitjans d'avís en cas de persones jurídiques.

Aquestes millores han estat possible en haver incorporat les noves eines del Consorci AOC (idCAT mòbil, Cl@ve PIN, Certificat digital...), mitjançant les quals es garanteix el nivell de seguretat dels sistemes d'identificació i signatura necessaris per a cada tipologia de tràmit que es realitza.

També des de fa uns mesos totes les notificacions dirigides a persones jurídiques es practiquen electrònicament, d'acord amb l'establert en la normativa que regula el procediment administratiu comú de les administracions públiques (Llei 39/2015, d'1 d'octubre) utilitzant el servei e-NOTUM dins de la plataforma EACAT. Pel que fa a les persones físiques també les notificacions són electròniques en el cas que així ho sol·licitin.

Així mateix, per a aquells ciutadans que vulguin personar-se a les oficines, a partir dels primers dies d'octubre està previst el nou servei de cita prèvia que se sol·licitarà des del web amb la finalitat de reduir els temps d'espera a les nostres oficines, el que permetrà gestionar els tràmits de manera més àgil prestant un servei públic de qualitat. Els primers mesos, aquest nou servei tindrà caràcter voluntari, amb vistes d'anar implantant-lo obligatòriament cap a començaments del proper exercici per als contribuents que requereixin d'atenció presencial.

Darrera actualització: 6.10.2017 | 10:00