Declaració única agrària. DUN 2024

Divendres, 10 de maig de 2024

La DUN és el sistema pel qual els titulars d’explotació declaren totes les dades de les explotacions agràries de manera obligatòria al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC). Així mateix, la DUN és el sistema per a la presentació de diferents sol·licituds d’ajuts i tràmits que poden o han de fer els titulars d’explotació.

Sovint es troben que hi ha persones que, sense ser titulars d’explotació agrícola, presenten la DUN per fer altres tipus de tràmits o comunicacions, i això distorsiona el correcte funcionament del Registre d’Explotacions Agrícoles, per aixó fem difusió del cartell explicatiu que han dissenyat per ajudar a fer entendre a la població qui ha de fer i qui no ha de fer la DUN. 

BENEFICIARIS

Persones obligades a fer la DUN

Totes les persones titulars d’explotacions agràries amb base territorial que tinguin la majoria de superfície a Catalunya. A aquests efectes, no es consideren explotacions agràries i no estan obligades a presentar la DUN:

Les persones titulars de superfícies agrícoles que destinin íntegrament la producció al consum domèstic privat.

Les persones titulars d’explotacions agrícoles inscrites en el Registre Oficial d’Empreses Proveïdores de Material Vegetal, sempre que les produccions obtingudes no es destinin al consum humà o animal i presentin la declaració anual de cultius corresponent.

Les persones titulars d’explotacions ramaderes sense base territorial que vulguin efectuar les sol·licituds d’ajut i/o els tràmits especificats a l’annex 1, i/o mantenir la qualificació d’explotació agrària prioritària.

Les entitats o agrupacions d’agricultors que, no essent titulars d’explotacions agràries, volen efectuar algun dels tràmits o sol·licituds de l’annex 1.

CARACTERÍSTIQUES

La DUN produeix els efectes següents:

a) L’alta, la ratificació o la modificació de dades de l’explotació al Sistema Integrat de Dades d’Explotacions Agràries de Catalunya, al Registre Vitivinícola de Catalunya i al Registre General de la Producció Agrícola, si s’escau, i a la resta de registres sectorials i bases de dades del Departament dels tràmits de l’annex 1 apartats B i C.

b) A la DUN, es declaren totes les dades necessàries als efectes de la concessió dels ajuts i altres tràmits que detalla l’annex 1.

c) L’exercici de l’activitat de venda de proximitat de productes agroalimentaris de Catalunya a partir del moment de la comunicació mitjançant la DUN, sens perjudici de la recepció posterior del document d’acreditació pertinent, d’acord amb el Decret 24/2013, de 8 de gener, sobre l’acreditació de la venda de proximitat de productes agroalimentaris.

d) L’assumpció del compromís de complir de manera solidària els requisits dels ajuts a pràctiques agroambientals i a l’agricultura ecològica sol·licitats en una parcel·la vitícola, quan és declarada per més d’una persona sobre la totalitat de la superfície.

e) La validació d’ofici per part del DACC de les dades personals que s’hi declaren amb la finalitat de verificar el compliment dels requisits necessaris per a la percepció dels ajuts sol·licitats.

LLOC DE PRESENTACIÓ

La DUN s’ha de presentar per via telemàtica i es considerarà entrada a l’Administració un cop s’enregistri en el Registre telemàtic corporatiu de la Generalitat de Catalunya (S@rCat) i en quedi constància a l’assentament d’entrada.

TERMINI DE PRESENTACIÓ

La DUN es pot presentar des de l’1 de febrer fins al 31 de desembre de 2024.

La persona titular de l’explotació pot presentar diverses DUN en una mateixa campanya.

Per a les persones titulars d’explotacions agràries que estan obligades a presentar la DUN d’acord amb l’article 2.1, el termini de presentació és el que estableix la convocatòria dels ajuts a què fa referència l’apartat A) de l’annex 1 sobre la sol·licitud única, excepte les explotacions agràries de nova constitució, que ho han de notificar dins el mes següent a l’inici de la seva activitat.

La sol·licitud dels ajuts i tràmits relacionats a l’annex 1 s’ha de presentar dins els terminis establerts a la convocatòria respectiva de cada ajut. El termini per declarar dades relacionades amb les declaracions d’organismes modificats genèticament finalitza el 15 de juliol de 2024. Als efectes de les sol·licituds de modificació del SIGPAC, el termini serà l’establert per als ajuts de la sol·licitud única a què es refereix l’apartat A) de l’annex 1. Qualsevol DUN presentada abans de la finalització del termini de presentació de sol·licitud dels ajuts establerts en l’annex 1 A) es considerarà una modificació de l’anterior i serà la que s’utilitzarà per a la tramitació dels ajuts esmentats, sens perjudici que la normativa específica estableixi el contrari. Aquestes modificacions poden incloure noves sol·licituds d’ajut o tràmits que s’han de presentar d’acord amb el procediment que estableix l’article 3.

Un cop exhaurit el termini esmentat en el paràgraf precedent, les successives DUN presentades ja no substitueixen l’anterior als efectes de la seva tramitació.

En el supòsit de produir-se una interrupció no planificada en el funcionament de l’aplicació informàtica durant l’últim dia establert per a la realització del tràmit corresponent, aquest tràmit es podrà dur a terme durant els tres dies hàbils següents consecutius.

NORMATIVA

Regulació DUN (DOGC núm. 9106 de 21.02.2024)

Darrera actualització: 10.05.2024 | 12:58