Convocatòria de ple Ordinari

Dijous, 10 de gener de 2019 a les 10:00

ANUNCI CONVOCATÒRIA SESSSIÓ DEL PLE

Us informo que el proper 14 de gener a les 10:00 hores a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, es celebrarà Sessió Ordinària de primera convocatòria, per tractar dels assumptes que es relacionen seguidament. En cas de no reunir-se el nombre suficient de membres, es farà en segon convocatòria quaranta-vuit hores més tard.


ORDRE DEL DIA

A) RESOLUCIONS

1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
2. APROVACIÓ RELACIÓ DE CRÈDIT INCOBRABLE
3. APROVACIÓ CONVENI PER A LA GESTIÓ I LA PRESTACIÓ DEL SERVEI BÀSIC D'ATENCIÓ SOCIAL I EL SERVEI D'AJUDA A DOMICILI ENTRE AQUEST AJUNTAMENT I EL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL
4. RESOLUCIÓ CONVENI UNITAT BÀSICA D'ATENCIÓ SOCIAL PRIMÀRIA BAIX MONTSENY
5. APROVACIÓ CONVENI RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES AMB DIPUTACIÓ DE BARCELONA

B) CONTROL ALTRES ÒRGANS DE GOVERN

1. DONAR COMPTE DECRETS D'ALCALDIA
2. DONAR COMPTE ASSUMPTES ALCALDIA
3. PRECS I PREGUNTES

L’Alcalde,

Darrera actualització: 10.01.2019 | 12:12