Jutjat de Pau de Montseny

Tràmits a seguir per contraure casament civil

Els qui desitgin celebrar el matrimoni civil s’hauran de presentar davant el jutge encarregat del Registre Civil del domicili on estan empadronats,  qualsevol dels interessats. Aportaran la documentació següent i una fotocòpia del DNI. Si els interessats tenen fills comuns hauran d’aportar el llibre de família.

ESPANYOLS

  1.   SOL·LICITUD (Doc. adjunt) i IMPRÉS ESTADÍSTIC ( diponible a les oficines) emplenats i signats pels interessats.

  2.  CERTIFICAT LITERAL DE NAIXEMENT actualitzat i expedit pel Registre Civil de la localitat de naixement.

  3. CERTIFICAT D’EMPADRONAMENT actual a Montseny i dels dos darrers anys.

  4. Els VIDUS hauran d’aportar, a més, el certificat del seu matrimoni anterior i el certificat de defunció del cònjuge anterior.

  5.  En el cas dels DIVORCIATS o dels MATRIMONIS ANUL·LATS hauran d’aportar, a més, el certificat literal del seu matrimoni anterior, on constarà la inscripció marginal de divorci o nul·litat.

ESTRANGERS

  1. CERTIFICAT DE NAIXEMENT

  2. CERTIFICAT D’EMPADRONAMENT actual i dels dos darrers anys o bé, si no s’està empadronat, el CERTIFICAT CONSULAR que acrediti aquests dos punts.

  3. CERTIFICAT DE L’ESTAT CIVIL actual, que pot ser expedit pel seu consolat o ambaixada o bé es pot acreditar amb un certificat del seu país. Els VIDUS aportaran, a més, certificat del seu matrimoni anterior i el certificat de defunció del cònjuge. Els DIVORCIATS aportaran, a més, el certificat del seu matrimoni anterior i el certificat del divorci o de la nul·litat esmentats, si és el cas.

  4. TOTS ELS DOCUMENTS ESTRANGERS hauran de ser presentats degudament legalitzats i traduïts per un intèrpret jurat. 

  5. Original i una fotocòpia del PASSAPORT

Cal aportar:

Adreça:

Registre Civil de Montseny Jutjat de Pau de Montseny Pl. de la Vila, 11 08469 MONTSENY Tel. 938473003

Darrera actualització: 17.02.2017 | 10:29