Reglament de l’Arxiu Municipal de Montseny

Reglament de l’Arxiu Municipal de Montseny


El Ple de l’Ajuntament de Montseny en sessió ordinària que es va celebrar el dia 23 de gener de 2023, va aprovar inicialment el Reglament del Servei de l’Arxiu Municipal. Al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 31 de gener de 2023, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8844 de data 31 de gener de 2023 i al diari el Punt Avui del 27 de gener de 2023 es va publicar l’aprovació inicial de l’esmentat Reglament, sotmetent-se a informació pública per un termini de trenta dies, durant els quals, no s’ha presentat cap al·legació i/o suggeriment pels interessats. Per tant l’acord esmentat es considera aprovat definitivament, la qual cosa es publica a l’efecte de l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 

Darrera actualització: 31.03.2023 | 09:33
Darrera actualització: 31.03.2023 | 09:33