Compte general de les corporacions locals, exercici 2020

Dimecres, 14 de setembre de 2022 a les 00:00

D’acord amb el que preveuen l’article 44 de la Llei 18/2010, de la Sindicatura de Comptes, i l’Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes del 24 de maig del 2011, us informo que s’ha publicat al lloc web de la Sindicatura (www.sindicatura.cat) l’informe 13/2022, relatiu al Compte general de les corporacions locals, exercici 2020.

Podeu accedir directament a l’informe amb l’enllaç següents: https://www.sindicatura.cat/documents/36414/85841/2022_13_ca.pdf

D'acord amb la disposició addicional sisena de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives, es fa publicitat d'aquest informe a la seu electrònica corporativa.

Darrera actualització: 14.09.2022 | 12:33