Compte general de les corporacions locals, exercici 2019

Dimecres, 15 de desembre de 2021 a les 00:00

D’acord amb el que preveuen l’article 44 de la Llei 18/2010, de la Sindicatura de Comptes, i l’Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes del 24 de maig del 2011, us informo que s’ha publicat al lloc web de la Sindicatura (www.sindicatura.cat) l’informe 21/2021, relatiu al Compte general de les corporacions locals, exercici 2019, juntament amb sis volums d’annexos (de comptes individualitzats dels ens locals). 

Podeu accedir directament, tant a l’informe com als annexos, amb els enllaços següents:

Informe:

http://www.sindicatura.cat/reportssearcher/2021_21_ca.pdf

Annexos:

http://www.sindicatura.cat/reportssearcher/2021_21_ca_anx_1.pdf

http://www.sindicatura.cat/reportssearcher/2021_21_ca_anx_2.pdf

http://www.sindicatura.cat/reportssearcher/2021_21_ca_anx_3.pdf

http://www.sindicatura.cat/reportssearcher/2021_21_ca_anx_4.pdf

http://www.sindicatura.cat/reportssearcher/2021_21_ca_anx_5.pdf

http://www.sindicatura.cat/reportssearcher/2021_21_ca_anx_6.pdf

Es fa publicitat d'aquest informe , per donar compliment a la disposició addicional sisena de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives. 

 

Darrera actualització: 15.12.2021 | 14:23