BAN

Dilluns, 9 de desembre de 2019 a les 14:00

L’Ajuntament de  Montseny publica el següent BAN municipal en relació als incompliments reiterats en matèria de neteja viària.

BAN
 

De conformitat amb allò disposat a l’article 53.1.f) en relació al 83.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, dels articles 67 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora dels residus i altra normativa concordant, na Núria Masnou Pujol, Alcaldessa de Montseny, atès que s’han detectat incompliments reiterats en matèria de neteja viària, i tenint en compte que aquest Ajuntament està plenament compromès en millora l’endreça i neteja del municipi es fa saber:

Primer.- Que la brossa i les deixalles s’han de dipositar en els contenidors corresponents, en bosses homologades que evitin la seva dispersió. A aquest efecte, s’hauran d’utilitzar els contenidors de recollida selectiva, com ara els de paper i cartró, els de vidre, els de plàstic, els d’envasos i els de fracció orgànica. Per tant, necessitem un esforç col·lectiu amb la implicació activa dels veïns/ïnes i la seva participació en aquesta recollida selectiva dels residus.

Segon.- Que resta totalment prohibit dipositar als contenidors o al costat d’aquests, a la via pública o als boscos mobles, andròmines o d’altres elements similars.
Tots aquests materials s’han de dur a la deixalleria:
Deixalleria de Santa Maria de Palautordera: Ctra. Nova de Sant Celoni, s/n. Telèfon: 937440086
Deixalleria de Sant Celoni: Polígon Industrial Molí de les Planes, c/ Rec del Molí, 4. Telèfon: 937440085

Tercer.- Per tal de vetllar pel compliment d’aquesta normativa des d’aquest Ajuntament s’investigaran i denunciaran els comportaments incívics que es produeixin.

Aquest ban es publicarà en el tauler d’edictes de l’Ajuntament i en la pàgina web municipal i es difondrà per carta a tots els veïns/ïnes del municipi per a general coneixement.

L'Alcaldessa, 

Núria Masnou Pujol 

Darrera actualització: 09.12.2019 | 14:28

Documentació

pdf BAN
130,61KB