ANUNCI PERÍODE EXPOSICIÓ PUBLICA “SANEJAMENT I DEPURACIÓ DEL NUCLI DEL MONTSENY”

Dijous, 20 de desembre de 2018 a les 00:00

ANUNCI
El Consorci Besòs Tordera, mitjançant resolució de Presidència P-2018/772/1259, ha aprovat inicialment i ha acordat l'obertura d'un període d’exposició publica als efectes d'examen, rectificació i presentació de reclamacions de les obres contingudes en el projecte constructiu “SANEJAMENT I DEPURACIÓ DEL NUCLI DEL MONTSENY”, el qual resta a
disposició del públic durant el termini d'un mes, comptat des del dia de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a l’Ajuntament de Montseny, Plaça de la Vila 11 – 08469 Montseny – Barcelona, en horari d’atenció al públic, o a la pàgina web del Consorci Besòs Tordera, http://besos-tordera.cat/inici/anuncis-ilicitacions/

Dins d'aquest termini, els particulars, les entitats i els organismes afectats per l’execució de les obres projectades poden presentar a les dependències indicades els escrits d'al·legacions que considerin pertinents en relació amb el traçat, les característiques i l'objecte del projecte, de qualsevol de les maneres que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de regim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

El projecte quedarà definitivament aprovat un cop resoltes les al·legacions, si n'hi ha, i informat favorablement per l’Ajuntament de Montseny.

Granollers, 14 de desembre de 2018

El gerent, Albert Solà i Rovira

Darrera actualització: 20.12.2018 | 14:53

Documentació

pdf Anunci
196,44KB