Convocatòria Ple Serveis Municipals de Montseny SL

Dilluns, 11 de juny de 2018 a les 10:00

Us informo que el proper dia 14 de juny a les 10:00 hores a la Sala de Plens de la Casa Consistorial seu de l’empresa, queda convocada la Junta General Ordinària i Universal de l’entitat mercantil, Serveis Municipals de Montseny, SL, per tractar dels assumptes que es relacionen seguidament.

ORDRE DEL DIA

Primer.- Ratificació de la constitució de la Junta Universal, de l’ordre del dia, així com designació dels càrrecs de President i Secretària de la mateixa.

Segon.- Aprovació, si s’escau, dels comptes anuals corresponents a l’exercici 2017 (Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys, Estat de Canvis en el Patrimoni Net, Estat de fluxos d'efectiu i Memòria)

Tercer.- Aprovació de la proposta d'aplicació del resultat corresponent a l'exercici 2017

Quart.- Lectura i aprovació de l’acta.

 

Montseny, 11 de juny de 2018

El President,

Carles Corominas Arnaiz   

Darrera actualització: 11.06.2018 | 12:15