Convocatòria de ple

Dimecres, 8 de novembre de 2017 a les 09:50

Us informo que el proper dia 13 de novembre a les 10:30 hores a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, es celebrarà Sessió Extraordinària de primera convocatòria, per tractar dels assumptes que es relacionen seguidament. En cas de no reunir-se el nombre suficient de membres, es farà en segona convocatòria quaranta-vuit hores més tard.

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, CALENDARI FISCAL EXERCICI 2018

2. APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, EXPEDIENT MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS EXERCICI 2018

3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, BASES I CONVOCATÒRIA AJUDES LLIBRES ESCOLARS CURS 2017 - 2018

4. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, BASES I CONVOCATÒRIA AJUDES ENTITATS DEL MUNICIPI SENSE AFANY DE LUCRE

5. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, CONVENI COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL COMARCAL D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ EN L'ÀMBIT DE L'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA.

6. INICI EXPEDIENT SELECCIÓ JUTGE DE PAU SUBSTITUT/A DEL MUNICIPI

7. ADJUDICACIÓ DEFINITIVA CONTRACTE ACTUACIÓ COL·LECTOR D'AIGÜES RESIDUALS DE CAL FERRER DE DALT I CAL XERRIC

8. MOCIÓ AMD - CP AMB RE 1169

9. MOCIÓ TpM I CiU AMB RE 1132

10. MOCIÓ TpM I CiU AMB RE 1133

Montseny, 8 de novembre de 2017

L’Alcalde - President

Alfons Planas i Jubany

Darrera actualització: 10.11.2017 | 11:20