Convocatòria de ple

Dilluns, 5 de novembre de 2018 a les 10:00

ANUNCI CONVOCATÒRIA SESSSIÓ DEL PLE

Us informo que el proper dia 8 de novembre a les 10:00 hores a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, es celebrarà Sessió extraordinària de primera convocatòria, per tractar dels assumptes que es relacionen seguidament. En cas de no reunir-se el nombre suficient de membres, es farà en segona convocatòria quaranta-vuit hores més tard.

ORDRE DEL DIA

A) RESOLUCIONS

  1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, PROJECTE D'OBRES "MANTENIMENT PAVIMENT D'ASFLAT TRAM SOT DE LA VINYA AMB LA BV-5301"
  2. APROVACIÓ  SI S'ESCAU, ADDENDA PER A L'ANY 2019 AL V CONVENI INTERADMINISTRATIU DE COL.LABORACIÓ PER A LA COORDINACIÓ, LA PROGRAMACIÓ I EL FINANÇAMENT DELS SERVEIS SOCIALS
  3. DONAR COMPTE TRAMITACIÓ PROJECTE D'URBANITZACIÓ PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DE VIANANTS AL NUCLI URBÀ DE MONTSENY.

Montseny, 5 de novembre de 2018

L’Alcalde,

Carles Corominas Arnaiz

Darrera actualització: 06.11.2018 | 14:36