Convocatòria de ple

Dilluns, 11 de juny de 2018 a les 12:00

ANUNCI CONVOCATÒRIA SESSSIÓ DEL PLE

De conformitat amb el que es disposa en l'article 98.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i del Règim Local de Catalunya i 81 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, queda convocada a la sessió extraordinàriadel Ple d'aquest Ajuntament que tindrà lloc a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, el dia 14 de juny de 2018, a les 9:30 hores, per tractar els següent assumptes:

 

ORDRE DEL DIA

  1. RATIFICACIÓ, SI S'ESCAU, DECRET D'ALCALDIA NÚM. 57/2018
  2. COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
  3. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, RELACIONS DE FALLITS ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA
  4. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, 4T CONVENI DE COOPERACIÓ INTERMUNICIPAL EL TRITÓ DEL BAIX MONTSENY, PEL PERÍODE 2017-2020
  5. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, RETORN FIANCES OBRES MUNICIPALS
  6.  SOL·LICITUD SUBVENCIÓ A DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A L'EXECUCIÓ DEL "PROJECTE EXECUTIU D'UNA XARXA DE CALOR AMB BIOMASSA AL MUNICIPI DE MONTSENY"
  7. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, MAPA DE SOROLL I MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA D'AQUEST MUNICIPI
  8. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, PLA D'ACCIÓ PER A L'ENERGIA SOSTENIBLE I EL CLIMA D'AQUEST MUNICIPI
  9. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, ACTA DE DELIMITACIÓ DEL TERME MUNICIPAL DE MONTSENY AMB EL MUNICIPI DE FOGARS DE MONTCLÚS
  10. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL DEL PROJECTE D’URBANITZACÓ PER LA MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT DE VIANANTS AL NUCLI URBÀ DE MONTSENY

Montseny, 8 de maig de 2018


L’Alcalde ,
Carles Corominas Arnaiz 

Darrera actualització: 11.06.2018 | 12:04