Convocatòria de ple

Dimecres, 18 de juliol de 2018 a les 12:00

ANUNCI CONVOCATÒRIA SESSSIÓ DEL PLE

De conformitat amb el que es disposa en l'article 98.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i del Règim Local de Catalunya i 81 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, queda convocada a la sessió ordinària del Ple d'aquest Ajuntament que tindrà lloc a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, el dia 23 de juliol de 2018, a les 10:00 hores, per tractar els següent assumptes:

ORDRE DEL DIA

 1. RESOLUCIONS
 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
 2. RATIFICACIÓ, SI S'ESCAU, DECRET D'ALCALDIA NÚM. 61/2018, CONVENI AMB EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT ESCOLA BRESSOL
 3. RATIFICACIÓ, SI S'ESCAU, MODIFICACIÓ ESTATUTS CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL
 4. MODIFICACIÓ COMPOSICIÓ COMISSIÓ DELIMITACIÓ MUNICIPAL 
 5. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, PROJECTE PARCEL·LACIÓ FINCA CAN CODINA
 6. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, PLA MUNICIPAL DE PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS, 2018-2020
 7. APROVACIÓ DEFINITIVA, SI S'ESCAU, CARRERER MUNICIPAL
 8. ADHESIÓ, SI S'ESCAU, A L'ASSOCIACIÓ DE MICROPOBLES DE CATALUNYA
 9. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, PROTOCOL COL·LABORACIÓ AMB L’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT I L’ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LES ROSES DE LA DITA LOCALITAT
 10. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, BASES I CONVOCATÒRIA AJUDES ENTITATS DEL MUNICIPI SENSE AFANY DE LUCRE

 

B) CONTROL ALTRES ÒRGANS DE GOVERN

        1. DONAR COMPTE DECRETS D'ALCALDIA

        2. PRECS I PREGUNTES 

 

Montseny, 17 de juliol de 2018

L’Alcalde,

Carles Corominas Arnaiz 

Darrera actualització: 18.07.2018 | 12:46