Convocatòria de ple

Divendres, 6 d'abril de 2018 a les 10:35

Us informo que el proper dia 9 d'abril a les 10:00 hores a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, es celebrarà Sessió Ordinària de primera convocatòria, per tractar dels assumptes que es relacionen seguidament. En cas de no reunir-se el nombre suficient de membres, es farà en segona convocatòria quaranta-vuit hores més tard.

ORDRE DEL DIA

1- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS

2.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, CONVENI ENTRES AQUEST AJUNTAMENT I EL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL PER A L'APROVACIÓ DEL CONVENI PER A L'ELABORACIÓ, LA CONCERTACIÓ, L'EXECUCIÓ I EL FINANÇAMENT DE POLÍTIQUES DE TURISME 2018-2020.

3.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, PROPOSTA FESTES LOCALS PER A L'ANY 2019

4.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, CONVENI AMB L'ISVAT INICIATIVA SOCIAL VALL ALTA DE LA TORDERA

Montseny, 4 d'abril de 2018

L’Alcalde - President

Alfons Planas i Jubany

Darrera actualització: 06.04.2018 | 12:22