Urbanisme i obres privades

Alcalde Il·lm. Sr. Alfons Planas Jubany

URBANISME I OBRES PRIVADES

 

Informació urbanística

Intervenció administrativa en l’ús i edificació del sòl

Tramitació, concessió, denegació i pròrrogues de les llicències i demés autoritzacions de caràcter urbanístic

Sanció i restitució de la legalitat urbanística

Potestat sancionadora en l’àmbit

 

Darrera actualització: 30.01.2018 | 12:33