Noves mesures en defensa dels consumidors

Dimarts, 21 de juliol de 2020 a les 00:00

Les noves mesures en defensa dels consumidors que es van aprovar en el RDL 26/2020, del passat 7 de juliol, considerem que és important a tenir-les en compte.

Gran part de la nova regulació  té relació amb el transport aeri (Capítol II), marítim (Capítol III) ferroviari (Capítol IV) i per carretera (Capítol V). La majoria del contingut d’aquests capítols té a veure amb mesures de seguretat i/o financeres.

Però és en l’apartat de les Disposicions Finals on s’aprofita per seguir legislant en benefici dels consumidors i usuaris.

  • En la Disposició Final 8ª (DF8) s’amplia la pròrroga automàtica del bo social de llum fins el 30 de setembre per aquells beneficiaris que el gaudeixin i els caduqui abans d’aquesta data. 
  • La mateixa DF8 amplia el termini per sol·licitar la moratòria hipotecària a les entitats bancàries fins el 29 de setembre. Es tracta de la moratòria hipotecària d’habitatge habitual i local de negoci que ja s’havia regulat en el Decret Llei 8/2020, i que es dirigia a aquells titulars en situació de vulnerabilitat econòmica.
  • En els contractes de lloguer d’habitatge habitual que finalitzin abans del 30 de setembre es permet una pròrroga de fins a sis mesos (si l’arrendatari ho demana expressament) amb les mateixes condicions contractuals. La Disposició Final 9ª (DF9) regula aquesta ampliació que fins ara era fins el 19 d’agost. En els contractes de lloguer, on el propietari sigui gran tenedor (més de 10 propietats), es permet demanar la moratòria de la renta fins el 30 de setembre. Fins ara només es podia demanar abans del 30 de juny.
  • Per altra banda, totes aquelles persones que tenien dret a demanar la moratòria del pagament de les quotes mensuals d’un crèdit personal, se’ls amplia el termini per sol·licitar-ho fins el 20 de setembre (actualment el límit era el 21 de juliol).
  • Una altra mesura, l’efecte de la qual s’allarga en el temps, és la impossibilitat de suspensió (tall) del subministrament de aigua, gas i llum per part de les companyies. Fins el 30 de setembre no es podrà suspendre el subministrament, sigui la caua que sigui. La última regulació legal establia el 21 de juny com a data límit d’aquest benefici.
  • Finalment, el termini de validesa dels certificats d'inspecció tècnica dels vehicles (ITV) quan la pròxima inspecció estigués compresa entre el 21 de juny i el 31 d'agost de 2020, i no s'hagués realitzat la corresponent inspecció en la data d'entrada en vigor del present decret llei, es prorrogarà tres mesos a comptar des de la data de venciment del certificat. Una vegada realitzades les inspeccions, l'efecte del còmput de la data fins la qual és vàlida, es prendrà com a referència la data de validesa inicial que aparegui en la targeta ITV i no computarà, en cap cas, el període de pròrroga (article 29 del Decret Llei).
Darrera actualització: 23.07.2020 | 18:48